• TRH (0-84) 696 32 03
     

H

rubieszów (aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski. Położone jest nad Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. Przypuszcza się, że istniał tu, na wyspie oblanej wodami Huczwy, ruski gród obronny należący do Grodów Czerwieńskich. Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254 r., jako osadzie wśród lasów, posiadającej dwór myśliwski. Rolę stanicy myśliwskiej będzie pełnił jeszcze w czasach jagiellońskich, co zostało uwieńczone w jego herbie, wyobrażającym jelenią głowę, między rogami której, umieszczone są dwa krzyże z napisem wokoło, nadanym przez króla Zygmunta Augusta (w poł. XVI w.). W 1366 r. wraz z całą Rusią Czerwoną został przyłączony do Polski.


P rawa miejskie (magdeburskie) Hrubieszów uzyskał w roku 1400; z rąk króla Władysława Jagiełły. Prawdopodobnie w końcu XIV w. wzniesiono drewniany zamek, będący siedzibą starosty. W latach 1411, 1413, 1430 gościł w nim fundator miasta - Król Władysław Jagiełło. Duże znaczenie dla miasta miał przywilej wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, nakazujący zmierzającym z Rusi na Mazowsze, Śląsk i Wielkopolskę, wybieranie drogi przez Hrubieszów.


P omyślny rozwój przerwały najazdy Tatarów, którzy w latach 1498÷1626 wielokrotnie grabili i niszczyli miasto. Zamek został zniszczony w roku 1661, a w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej, Hrubieszów znalazł się w zaborze austriackim. W 1800 r. wsie dawnego starostwa kupił Stanisław Staszic, który w 1816 r. - na swoich dobrach - założył fundację "Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie". Była to pierwsza w Europie organizacja przedspółdzielcza, działająca do 1945 r. W połowie XIX w. był drugim, co do wielkości (po Lublinie), miastem guberni lubelskiej. Miasto rozwijało się szybko, i w 1909 r. liczyło 15 tys. mieszkańców. Hrubieszów, od początku swego istnienia, był miastem wielokulturowym. Obok Rusinów i Polaków (już od XV w.) osiedlili się w nim i Żydzi. W czasach współczesnych, w 1915 r., na początku I WW do Rosji ewakuowano ludność prawosławną, tu przybyłą za czasach zaborów Polski.


W sierpniu 1920 roku, toczyły się tu walki z sowieckim najeźdźcą. W październiku 1920 r. tutejszy garnizon, został przydzielony do 2 Pułku Strzelców Konnych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrubieszów